Algemene voorwaarden

 • Definities

  CJ: Consultancy.Jobs is een product van Upstream Consulting bv, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer BE0648.724.221, gevestigd te 1501 Halle (Buizingen), Schoolgatweg 2, België.
  Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op onze website of met wie de overeenkomst wordt afgesloten, zoals vermeld in de Bestelbon (Klantgegevens).
  Bestelbon: Alle door de KLANT ondertekende bestelbonnen.
  Overeenkomst: Bestelbon, de Algemene Voorwaarden en alle Bijzondere Voorwaarden op de toepasselijke dienst- of productcategorie(ën) vormen samen de overeenkomst voor diensten en/of goederen geleverd door CJ aan de KLANT.

 • Algemeen

  Van elke KLANT wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de Algemene Voorwaarden kent en aanvaardt. De KLANT erkent en aanvaardt dat de Bijzondere Voorwaarden voor de specifieke product- of dienst categorie(ën) die de KLANT besteld heeft eveneens van toepassing zijn. In geval van strijdigheid tussen de betreffende Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, gelden de Bijzondere Voorwaarden.

  De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door CJ. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt.

 • Diensten

  CJ levert aan de KLANT de in de Bestelbon aangegeven diensten (hierna te noemen “Diensten”).

  CJ behoudt het recht om de Diensten te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijziging de aard of de kwaliteit van de Diensten niet aantast, en mits een voorafgaande verwittiging aan de KLANT van minstens 30 dagen.

 • Betalingsvoorwaarden

  Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, B.S. 07/08/2002), vermeerderd met 3 %.

  Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van EUR 4.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 4.000 tot EUR 12.500 en 7,5 % op hetgeen EUR 12.500 te boven gaat met een minimum van 100,00 euro;; onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten .

  De Dienstverlener behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

  De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

  De vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Voor zover zij werden goedgekeurd door de Klant zullen de eventuele kosten die niet vervat zijn in de Bijzondere Voorwaarden afzonderlijk gefactureerd worden.

  De tarieven kunnen jaarlijks ten vroegste op de verjaardag van de Overeenkomst door de Dienstverlener aangepast worden op basis van volgende formule:

  • Basis prijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;
  • Aanvangsindex: de door Agoria (www.agoria.be) gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;
  • Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de Overeenkomst.

  Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot sterk variërende muntkoersen, verhoogde grond- en brandstofprijzen, een stijging van de kosten met meer dan 10%, een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde diensten) komen Partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien Partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na 30 Dagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van het contract heeft de verzoekende Partij de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 30 Dagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

  De Dienstverlener zal iedere maand de hierboven vermelde vergoeding aan de Klant factureren.

 • Overdracht van het eigendom

  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen strekt de Overeenkomst nimmer tot overdracht van de eigendom van zaken, programmatuur, intellectuele- en industriële eigendomsrechten op zaken en programmatuur die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de Overeenkomst.

  In het geval van een overdracht van eigendom blijven alle aan de KLANT geleverde zaken eigendom van CJ totdat alle bedragen die de KLANT verschuldigd is voor de geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals de bedragen als genoemd in artikel 4. Het risico gaat over op de KLANT vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.

 • Leveringen

  De leverings- of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.

  Als de KLANT de bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven, is hij aan CJ een schadevergoeding verschuldigd van 30% op het totaalbedrag van de bestelling. De KLANT is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als CJ geen uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

  CJ heeft uit objectieve redenen het recht om een bestelling te weigeren of uit technische redenen de levering of opzetting van diensten of werkzaamheden uit te stellen.

 • Verplichtingen van de KLANT

  De KLANT zal alle informatie benodigd tot het kunnen leveren van de Diensten door CJ bezorgen en verzekeren dat deze accuraat zijn.

  De KLANT zal alle toepasbare wetten en regels naleven.

 • Tarieven

  CJ zal de KLANT vooraf factureren per periode zoals vermeld op de Bestelbon (Facturatie frequentie) tenzij anders overeengekomen.

  CJ zal het meerverbruik van diensten achteraf factureren volgens de tarieven vermeld in de Bijlage “Tarieven” van de Bijzondere Voorwaarden van de betreffende dienst- of productcategorie(ën).

  CJ behoudt het recht om haar tarieven aan te passen. Een eventuele aanpassing van de prijzen zal uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de nieuwe tarieven bekend gemaakt worden aan de KLANT. De KLANT behoudt in dit geval het recht om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, tenzij de nieuwe tarieven betrekking hebben op de volgende diensten; stroom- of energievoorzieningen .

  Een eventuele tariefverlaging wordt niet tussentijds aangepast. De nieuwe tarieven worden toegepast wanneer de Overeenkomst verlengd wordt, mits schriftelijke aanvraag van de KLANT.

  De KLANT kan zich niet beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag. Al de tarieven zijn exclusief BTW, tenzij deze uitdrukkelijk als inclusief BTW zijn aangeduid.

 • Buitengebruikstelling

  CJ behoudt het recht om de Diensten buiten gebruik te stellen of te beperken indien de KLANT een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt. Elke betalingsverplichting van de KLANT blijft bestaan tijdens een buitengebruikstelling. Een buitengebruikstelling kan in geen geval aanzien worden als een verbreking van de Overeenkomst.

  Wanneer de KLANT opnieuw aan zijn verplichtingen voldoet wordt er overgegaan tot een wederindienststelling. Het tarief voor een wederindienststelling bedraagt 150,00 euro, excl. BTW, die de KLANT verschuldigd is aan CJ. CJ behoudt het recht om de betaling voor de wederindienststelling te eisen vooraleer effectief wordt overgegaan tot de wederindienststelling.

 • Aansprakelijkheid

  CJ is in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde ook voor enige schade veroorzaakt door onze lichte fout of deze van onze aangestelden, tenzij bij overlijden of lichamelijk letsel van de KLANT. Behalve bij opzet, zware fout, overlijden of lichamelijk letsel van de KLANT is onze aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het maandelijks bedrag bij wederkerige diensten of tot bedrag van de levering bij éénmalige diensten of leveringen van goederen en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 • Duur van de overeenkomst

  Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen wordt deze Overeenkomst afgesloten voor een termijn van 3 jaar. Na het verstrijken van de initiële duurtijd van de Overeenkomst, en behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, zal de Overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar worden verlengd, tenzij zij door één van de partijen ten minste drie (3) maanden voor het verstrijken van de lopende periode per aangetekende brief wordt opgezegd.

  CJ behoudt het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de KLANT in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren. De KLANT heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 • Overmacht

  Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen waaronder bijvoorbeeld het niet of niet tijdig verlenen van de Diensten.  CJ is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

 • Reclamering

  De KLANT moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering van goederen. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Een vordering op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 4 maanden na de levering, dit op straffe van verval.

 • Nietigheid

  Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de bedingen brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de Overeenkomst of de andere bedingen mee.

 • Betwisting en toepasselijk recht

  De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 en het Verdrag van New York van 14 juni 1974 inzake de internationale verjaring van de roerende goederen en het bijkomende protocol worden, voor zover dit van toepassing zou zijn, uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zullen de Rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd zijn.

  Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde diensten meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan de Dienstverlener niet in kennis heeft gesteld.

 • Geheimhouding

  Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die door één van beide Partijen aan de ander wordt bekendgemaakt, hetzij voor, hetzij na datum van de inwerkingtreding van de Overeenkomst, en waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs mag aannemen dat zij als vertrouwelijk dient te worden beschouwd. Wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd:

  • Alle informatie die de Klant overbrengt naar, plaatst op IaaS, PaaS en/of SaaS.
  • Alle niet-gepubliceerde prijzen en andere dienstvoorwaarden van de Dienstverlener, alsook alle veiligheidsrapporten, productontwikkelingsplannen, oplossingsschema’s, eventuele datacenterontwerpen en overige eigendomsinformatie en/of technologie van de Dienstverlener.
  • Alle informatie die door beide Partijen uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt aangeduid.

  Partijen en hun werknemers en/of zelfstandige medewerkers moeten de hierboven vermelde vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben geheimhouden. Bovendien mogen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

  De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst en dit ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

  Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

  • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
  • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
  • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
  • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
  • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.
 • Intellectuele Eigendomsrechten

  Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als de overdracht door de Klant en/of de Gebruikers van hun intellectuele eigendomsrechten op de Materialen die de Klant en/of de Gebruikers op IaaS, PaaS en/of SaaS plaatsen (zoals maar niet beperkt tot overeenkomsten, jaarverslagen, modellen, literaire werken, documenten, rapporten, software, broncode in de ruime zin, databanken en knowhow).

  Daarnaast verleent niets in deze Overeenkomst enig eigendomsrecht of wordt enig eigendomsrecht tussen de  Partijen overgedragen. Behoudens hetgeen hieronder vermeld en tenzij expliciet anders vermeld wordt in de Bijzondere Voorwaarden wordt geen enkele licentie tussen de Partijen verstrekt. Elke Partij erkent en aanvaardt de intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij. De respectievelijke Partijen behouden dan ook steeds alle rechten, aanspraken en belangen in en op de respectievelijke auteursrechten, handelsgeheimen, uitvindingen, knowhow en/of enige andere intellectuele eigendom.

  In de mate dat een licentie noodzakelijk zou zijn om bepaalde Diensten aan de Klant te kunnen leveren, zal de licentie slechts worden verleend voor de duur van deze Overeenkomst en zal zij als enig doel hebben om Diensten aan te leveren aan de Klant. Eventuele intellectuele eigendomsrechten die werden ontwikkeld door de Dienstverlener tijdens het uitvoeren van de Diensten komen steeds toe aan de Dienstverlener. Indien deze licentie zou worden verstrekt door een derde partij, dan zullen de Productvoorwaarden van deze derde partij integraal en onverkort van toepassing zijn.

  Eventuele Productvoorwaarden van derde partijen maken deel uit van deze Overeenkomst. De Klant aanvaardt deze Productvoorwaarden en erkent ervan kennis te hebben genomen. De Klant kan niet meer rechten putten ten aanzien van de door de derde geleverde licenties dan in de Productvoorwaarden vervat zijn. De eventuele Productvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden. Indien en voor zover de bedoelde Productvoorwaarden in de verhouding tussen Klant en Dienstverlener om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

  Indien een derde een vordering instelt tegen de Klant wegens een bewuste schending van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door de Dienstverlener, dan zal de Dienstverlener op eigen kosten hetzij (i) de Klant verdedigen tegen dergelijke rechtsvordering en vrijwaren van schade en kosten door een rechtbank toegewezen aan de eisende derde partij, hetzij (ii) een minnelijke schikking sluiten met deze derde over het ontstane geschil met de Klant. Voornoemde verplichting wordt slechts aangegaan indien en voor zover:

  • De Klant de Dienstverlener uiterlijk binnen de 20 Dagen nadat de Klant de vordering heeft ontvangen de Dienstverlener schriftelijk in kennis stelt, of zoveel eerder als wettelijk vereist, en;
  • De Dienstverlener de exclusieve zeggenschap heeft over de verdediging tegen of schikking van dergelijke vordering, en;
  • De Klant de Dienstverlener behulpzaam is en op eenvoudig verzoek en kosten van de Dienstverlener met de Dienstverlener samenwerkt bij de verdediging of schikking van dergelijke vordering.

  Indien het resultaat van de door de Dienstverlener geleverde Diensten de intellectuele rechten van derden schendt of, naar de mening van de Dienstverlener, mogelijks zal schenden dan heeft de Dienstverlener de keuze om op haar kosten om:

  • Het resultaat van de Diensten te vervangen of te wijzigen (met in overwegende mate behoud van de gebruiksmogelijkheid of functionaliteit) opdat er niet langer sprake zou zijn van een inbreuk, hetzij;
  • Ten behoeve van de Klant het recht verwerven om het gebruik voort te zetten, hetzij;
  • De teruggave van het Resultaat van de Diensten te aanvaarden en teruggave van de betalingen die door de Klant onder de Overeenkomst zijn gedaan onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de Klant het resultaat van de Diensten heeft gebruikt.

  De Klant erkent en aanvaardt dat de regeling het uitputtend verhaalsrecht bevat voor beide Partijen met betrekking tot een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en/of de daaruit voortvloeiende schade.